დირექტორთა საბჭო

ბ-ნი ჰარდიფ სინგჰი

ბ-ნი ჯასპალ სინგჰი

ბ-ნი ბ.საჯივი

ბ-ნი ჰარბაჯან სინგჰი

ბ-ნი ჯემალ ინაშვილი

ბ-ნი რაჯიივ პაი

მენეჯმენტის გუნდი

ბ-ნი რ. პატნაიკი – ვიცე პრეზიდენტის ასისტენი

ბ-ნი ჯეიაბალ პანერსელვამ – ფოლადსადნობი საამქროს და ხარისხის მართვის განყოფილების უფროსი

ბ-ნი ონკერ ბურმანი –  მთავარი ინჟინერი და პროექტების მართვის უფროსი

ბ-ნი  პაატა  მუჯირი – მარკეტინგის განყოფილების უფროსი

ბ-ნი რაჯენდრა პალი  – ჟანგბადის საამქროს უფროსი

ბ-ნი სანჯაი კუმარ სინგჰი – ფინანსებისა და ბუღალტერიის მენეჯერი